A környezeti kár jelentős voltának megállapítása a magyar jogban - elemzés

Az Association Justice and Environment (J&E) évek óta nyomon követi és értékeli a környezeti felelősségi irányelv (ELD) tagállamok által történő végrehajtását. E kutatásaink megmutatták, hogy az irányelv átültetése a nemzeti jogrendszerekbe nem vezetett egy egységesnek mondható környezeti felelősségi jogi rendszer kialakulásához az Unióban. 
Magyarországon az irányelv átültetése több jogalkotási aktus eredményeként zajlott le. A már létező környezetvédelmi törvény rendelkezései és főbb fogalmai kerültek átalakításra, illetve kiegészítésre, továbbá az egyes intézkedésekről, és a környezeti károk helyreállításáról, valamint a természeti kár megállapításáról és értékeléséről külön kormányrendeletek születtek. Emellett a felszíni vizek, valamint a felszín alatti vizek és a földtani közegek kapcsán a már meglévő szabályozás került kiegészítésre az irányelvben foglaltak alapján.
A magyar környezetjogi felelősségi rendszer az ELD átültetésével részletesebbé vált, a korábbi rendszer magába olvasztotta az irányelv által előírtakat, de kérdéses, hogy az ELD átültetése által kialakult szabályozásban miként kezelendők a kormányrendeletekben meghatározott küszöbértékeket el nem érő károsodások.
Ennek áttekintését a következő tanulmány feji ki részletesebben.

Tags: